GREEN IMPACT INDEX

(INDEX EKOLOGICKÉHO DOPADU)

Jedná sa o nástroj, ktorý vysvetľuje sociálne a environmentálne dopady našich produktov pomocou jednoduchého bodovacieho systému A, B, C alebo D.

 

Green Impact Index je nástroj pre meranie environmentálneho a sociálneho designu dermokozmetických výrobkov. Jeho metóda, ktorá bola vyhodnotená a overená certifikačnou organizáciou AFNOR, je založená na 20 sociálnych a environmentálnych kritériách, za ktoré sa prideľuje skóre. Dovoľujeme si vás pozvať, aby ste sa s týmito 20 kritériami podrobne zoznámili.

 

Prečo spoločnosť Pierre Fabre vytvorila Green Impact Index?

Inšpirovaní silne humanistickým a ekologickým presvedčením nášho zakladateľa – vášnivého lekárnika a botanika – sme vždy dbali na čo najväčšiu ohľaduplnosť k prírode a ľudom. Green Impact Index predstavuje nový krok vpred na dlhej ceste k neustálemu zlepšovaniu.

GREEN IMPACT INDEX

Stále rastú obavy o sociálne a environmentálne dopady výrobkov, ktoré spotrebovávame. Aby sme sa mohli rozhodovať skutočne informovane, potrebujeme zrozumiteľné a spoľahlivé informácie. Až doposiaľ neboli tieto informácie u dermokozmetických výrobkov a výrobkov starostlivosti o zdravie rodiny k dispozícií v prehľadnej a vhodnej forme. Preto spoločnost Pierre Fabre vytvorila Green Impact Index, inak taktiež Index ekologického dopadu, a nechala posúdiť odolnosť a spoľahlivosť jeho kritérií nezávislým certifikačným orgánom AFNOR.

GREEN IMPACT INDEX je transparentný hodnotiaci nástroj, ktorý je ľahko prístupný každému.

Green Impact Index zahŕňa dopady kozmetických prípravkov a prípravkov pre rodinnú zdravotnú starostlivosť na spoločnosť a životné prostredie pomocou jednoduchého skóre: A, B, C alebo D. Odborníci v tejto oblasti hovoria vo svojej terminológií o ekologickom a sociálnom designe výrobkov. Index ekologického dopadu teda nehodnotí výkonnosť výrobkov ani jeho účinky na zdravie. Ide o to, do akej miery rešpektuje prírodu a spoločnosť ako celok. V spoločnosti Pierre Fabre sa domnievame, že výrobok môže oprávnene tvrdiť, že je navrhnutý ekologicky a sociálne v prípade, že získa hodnotenie B, aj keď konečným cieľom je dosiahnuť hodnotenie A.

Biologická odbúratelnosť a prirodzenosť zloženia, uhlíková stopa, spotreba vody, ekologické hospodárstvo, oficiálne certifikácie, záväzky CSR a ďalšie. Pre pridelenie environmentálneho a sociálneho bodového hodnotenia sa podrobne skúma najmenej 20 kritérií. Následne vypočítame vážený priemer týchto dvoch skóre, aby sme získali celkové hodnotenie vo forme písmena: A, B, C alebo D. Green Impact Index bol navrhnutý organizáciou Green Mission Pierre Fabre ako spôsob hodnotenia všetkých výrobkov spoločnosti, dermokozmetiky i výrobkov starostlivosti o zdravie rodiny.

Green Impact Index, nástroj, ktorý vám pomôže spotrebovávať udržateľnejšie

Spoločnost Pierre Fabre založená lekárnikom, ktorý bol zároveň veľkým humanistom, vášnivým botanikom a oddaným výrobcom svojich produktov v juhozápadnom Francúzsku, sa vždy snažila chrániť biologickú rozmanitosť a rešpektovať ľudí. Dnes chceme tento záväzok posunúť ešte o krok ďalej.

Musíme zvýšiť úsilie v boji proti globálnemu otepľovaniu, zdravotným rizikám, diskriminácii v každom slova zmysle a rastúcej nedôvere spotrebiteľov a pacientov. Sme úprimne presvedčení, že tieto výzvy nie je možné zvládnuť, pokiaľ budeme pracovať každý zvlášť. V stávke je príliš veľa a všetko vyžaduje spoločnú reakciu podnikov, inštitúcií, odborníkov, spotrebiteľov a pacientov, ktorý budú spolupracovať.

Preto organizácia Green Mission Pierre Fabre navrhla Green Impact Index, nástroj, ktorý poskytuje informácie a hodnotí dopad kozmetických výrobkov a výrobkov rodinnej zdravotnej starostlivosti na spoločnosť a životné prostredie. Nástroj je navrhnutý tak, aby bol spoľahlivý, transparentný a skutočne užitočný… Pomáha nám vyvíjať výrobky, ktoré sú stále ohľaduplnejšie k planéte, a umožňuje každému z nás, aby sme sa pri výbere výrobkov, ktoré spotrebovávame, rozhodovali na základe skutočných informácií.

Systém bodovania je navrhnutý tak, aby bol ľahko pochopiteľný, jednoduchý a jednoznačný. Každý bod je jasne vysvetlený. Index ekologického dopadu je viac ako iba bodovým hodnotiacim nástrojom, ktorý spotrebiteľom ponúka možnosť rozhodovať sa na základe skutočných informácií, ktoré sú v súladu s ich presvedčením a spotrebovávať zodpovednejšie.

Index ekologického dopadu je taktiež skvelým spôsobom, ako dosiahnuť pokrok. Jeho kritéria sú vodítkom pre našich výskumníkov a inžinierov pri ich snahe o zlepšenie ekologického a sociálneho designu našich výrobkov. Tieto kritéria taktiež podnecujú naše značky k účasti na programoch pre biodiverzitu, terapeutické vzdelávanie, iniciatívy pre pacientov a boj proti sociálnej neistote.

Metóda hodnotenia Green Impact Index

Aby bol výpočet ekologického a sociálneho skóre úplný a spoľahlivý, je to zložitý proces. Našou hlavnou úlohou bolo, aby všetko bolo ľahko pochopiteľné a použiteľné pre každého. Každému výrobku je pridelené písmeno od A po D, ktoré odráža jeho hodnotenie eko-sociálneho designu.

Skóre každého výrobku sa získava na základe hodnotenia 14 environmentálnych kritérií a 6 sociálnych kritérií. Environmentálne hodnotenie tvorí dve tretiny celkového skóre, zatiaľ čo sociálne hodnotenie tvorí zvyšnú tretinu. Celkové skóre je najskôr založené na maximálnom počte 15 bodov a je prepočítané na základe najvyššieho počtu 20 bodov, čím sa získa Green Impact Index výrobku. Nižšie uvedená tabuľka popisuje jednotlivé kritéria a ich podiel na celkovom skóre

Aby sa každý z nás mohol rozhodovať na základe informácií, zaviazala sa spoločnosť Pierre Fabre a ich značky poskytnúť spotrebiteľom podrobný prehľad o hodnotení každého výrobku, a to bez akýchkoľvek zábran. Sme skutočne presvedčení, že vaša dôvera závisí na tom, ako transparentní sme.

Metóda bodovania, ktorá je overená a schválená certifikačnú komisiu AFNOR.

Základom tohto nástroja, ktorý meria dopad našich výrobkov na spoločnosť a životné prostredie, je 12 rokov práce a viac než 3 000 hodnotení životného cyklu výrobkov a obalov. AFNOR Certification, medzinárodne uznávaný nezávislý certifikačný orgán, overil a schválil našu metódu hodnotenia. Po prevedení auditu prehlásila spoločnosť AFNOR Certification metódu Green Impact Index za dôkladnú a spoľahlivú vo všetkých oblastiach: bodovací systém, zber a konsolidácia zdrojových dát, nasadené technické a ľudské zdroje a prístup neustáleho zlepšovania, ktorý Green Impact Index uplatňuje.

Kritéria posudzované na základe hodnotenia životného cyklu každého výrobku

A pretože nemôžeme ovplyvniť, koľko času strávite v sprche alebo akú horúcu vodu máte radi, rozhodli sme sa pri hodnotení kritérií pre fázu používania zamerať výhradne na biologickú rozložiteľnosť výrobku. Táto metóda nám pripadá spravodlivejšia: núti nás čeliť našej zodpovednosti a dáva každému možnosť zmeniť situáciu v oblastiach, ktoré môže ovplyvniť.

Môže sa skóre Green Impact Indexu zmeniť?

Neustále zlepšovanie je základným aspektom nášho prístupu. Hodnotením 20 environmentálnych a sociálnych kritérií Green Impact Indexu získavame jasný prehľad o oblastiach, v nich je možné dosiahnuť zlepšenie, a zameriavame svoje úsilie na zdokonaľovanie ekologického a sociálneho designu výrobkov s hodnotením C alebo D. Toto úsilie môže zahrňovať zmenu obalu, úpravu zloženia výrobku, preskúmanie výrobného procesu alebo zemepisného pôvodu zložiek, získanie oficiálnych certifikátov atď.

Tento prístup neustáleho zlepšovania už viedol k zmenám u niektorých našich výrobkov, napríklad šampón Klorane s chinínom, ktorý po dôkladnej analýze pomocou Green Impact Indexu zlepšil svoje hodnotení z B na A.

Čo sa stane v prípade, že výrobok získa hodnotenie C alebo D?

Skóre C alebo dokonca D nebráni tomu, aby naše dermokozmetické a rodinné produkty zaručovali základné záväzky. Všetky výrobky sú vyrábané vo Francúzsku v našich vlastných výrobných závodoch, z nich väčšina má certifikáciu ochrany životného prostredia (ISO 14001), ich suroviny pochádzajú prevážne z Francúzska alebo susedných krajín a ich účinné látky na rastlinnej báze pochádzajúce z rastlín, ktoré buď sami pestujeme, alebo zbierame zodpovednými technikami, ktoré neohrozujú dlhodobé zásoby zdrojov. Okrem toho sa všetky naše značky zaviazali k alespoň jednému dlhodobému sociálnemu programu na podporu biodiverzity, terapeutického vzdelávania, združenie pacientov alebo boja proti sociálnej neistote vo všetkých ich formách. Všetky tieto záväzky sú schválené normou Ecocert 26000.

Naším dlhodobým cieľom je uvádzať na trh produkty s hodnotením A alebo B. Zaviazali sme sa, že do roku 2023 bude tento cieľ spĺňať aspoň 50 % nášho portfólia výrobkov. Zelená misia Pierre Fabre a všetky značky sú stopercentne na palube a inšpirujú sa k tomu, aby uvádzali na trh iba výrobky s hodnotením A alebo B a aby tie výrobky, ktoré majú nižšie hodnotenie, štandard A alebo B čo najskôr dosiahli.

Pokiaľ sa cez všetku snahu ukáže, že výrobok s hodnotením D nie je možné zlepšiť, môžeme sa rozhodnúť stiahnuť ho z trhu (s výnimkou liečivých prípravkov, ktoré majú preukázateľný terapeutický prínos pre pacientov).